MAGDALENA FRACKOWIAK for H&M

Hair : Rolando Beauchamp MU : Stevie Hyuhn